Verdiforankret ledelse

Vi i xpand tror at organisasjoner hele tiden utvikles og endres gjennom mennesker; ledere og medarbeidere som tar ansvar i organisasjonen og skaper resultater – for den enkelte, for eierne/interessentene og for samfunnet.

Kjerneressursen i enhver organisasjon består av medarbeidere med ulike holdninger og verdier, bevisste eller ubevisste. Disse viser seg gjennom de handlinger og prioriteringer som gjøres hver dag.

Verdiene  sier noe om hvordan vi ønsker å arbeide sammen og vil på en grunnleggende måte forme kulturen i organisasjonen. En sunn organisasjon har klar forståelse av disse i tillegg til en visjon og strategi som gir retning og sier noe om hvor vi skal, hva vi skal gjøre og hvorfor.

Bærekraftige organisasjoner arbeider med å utvikle menneskene i organisasjonen og har samtidig fokus på resultater. Ledere og medarbeidere vokser både i kunnskap og ferdigheter samtidig som holdninger og karakter utvikles. Vi tror at hvert menneske og hver organisasjon er unik, og må jobbe med egen identitet.

Xpand har over 30 år utviklet en helhetstenkning rundt ledelse som vi har gitt navnet verdiforankret ledelse. Dette ligger til grunn for vår tilnærming når vi arbeider med personlig utvikling, lederutvikling, teamutvikling, og organisasjonsutvikling.

Vårt mål er å hjelpe deg og din organisasjon til å ta gode valg og prioriteringer.

 

Fundamentet for vår tenkning ligger i begrepene: Identitet – ansvar – kreativitet

Identitet

Hvert menneske er unikt og enhver organisasjon har sin egen historie, egenart og potensial. Mennesker finner sin identitet i balansen mellom individualitet og fellesskap. Sunne relasjoner og organisasjoner er basert på gjensidig respekt, tillit og anerkjennelse.

I en tid der forandringer og valgmuligheter er økende, krever det mer av individet og organisasjonen i forhold til å finne sin unike plass og ta rette steg inn i en usikker fremtid. Både individ og organisasjon trenger en klar forståelse av:

  • Hvem er jeg (historie),
  • Hva har jeg (potensial),
  • Hvor går jeg (fremtid),
  • Hvorfor (verdier),
  • Hva er mitt bidrag (samfunn og marked),
  • Hvem kan hjelpe meg (ressurser).

Vi støtter våre kunder i integreringen av identitet, verdier, visjon og strategiske valg i møte med et marked i endring.

Ansvar

Alle mennesker og organisasjoner er ansvarlige for valg, prioriteringer og egen utvikling. Det er en balanse mellom frihet og ansvar. Vi respekterer menneskets frihet, samtidig vektlegger vi individets ansvar for fellesskapets (organisasjonens) utvikling. All ledelse starter med selvledelse.

En ting er konstant: Endring. Ledelse handler om å ta, forankre og gjennomføre beslutninger. I en tid med omstilling krever det evne til å bygge tillit og mot til å stå i press og spenninger både hos ledere og medarbeide. Enhver bedrift med utydelige ansvars- og myndighetslinjer vil skape usikkerhet i endringsprosesser. Det vil også være viktig at ledere og medarbeidere kontinuerlig tar ansvar for egen utvikling på områdene fag, ferdigheter og ledelse.

Kreativitet

Ethvert menneske har et kreativt og skapende potensial. Vi vil oppmuntre mennesker og organisasjoner til å oppdage og utvikle sitt kreative potensial for å finne bærekraftige løsninger på organisasjonens og samfunnets fremtid.

Enhver bedrift som mister fokus på innovasjon og nyskapning vil få store utfordringer i et marked i endring. En av trendene for fremtiden er at alle organisasjoner må se sitt ansvar som en samfunnsaktør og ta medansvar for en god samfunnsutvikling.

XPAND NORGE

Ta gjerne kontakt: Tlf. +47 950 422 60 post@xpand.no Xpand Norge Epleveien 26 4635 Kristiansand