Forma kreativa och framgångsrika team

Ett team består av en samling unika individer, var och en med sina talanger och styrkor. För att få individerna att fungera som ett effektivt team krävs att man har gemensamma spelregler och mål för sitt arbete, att man respekterar och litar på varandra, att man kompletterar och värdesätter inbördes olikheter. I framgångsrika team har man också utvecklat en uppmuntrande kultur där man känner sig trygg och ger varandra konstruktiv feedback.

I mer än 30 år har xpand stöttat en mängd olika organisationer i arbetet med att utveckla kreativa, effektiva och sunda team. Vi använder oss bland annat av Persolog Personprofil, som är ett internationellt erkänt och väl beprövat verktyg för att arbeta med beteenden på individ- eller gruppnivå.

“Vår största potential ligger i hur vi arbetar tillsam-mans som människor.”